نام ایرانی - شروع با الف - آ - نام دخترانه و پسرانه
زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه

آبان : نام ايزد نگهبان در کيش زردشت
 آبان دخت : دخترآبان ، نام زن داريوش سوم 
آبتين : نام پدر فريدون پادشاه پيشدادي 
آتوسا : قدرت و توانمندي _ دختر کورش وزن داريوش اول 
آفر : آتش _ ماه نهم سال شمسي 
آفره دخت : دختر آتش _ دختري که در ماه آذر به دنيا آمده است . 
آذرنوش‌: شيرين و دل انگيز 
آذين : زيور، طاق نصرة‌، تزئين ، آرايش 
آراه : نام فرشته موکل روز ٢١ ازماه پنجم درآئين زردشت 
آرزو : کام ، مراد ، معشوق ، اميد 
آرش: درخشان ، آفتاب ، جد بزرگ اشکانيان _ پهلوان کمانگير ايراني در لشگرمنوچهر 
آرشام : بسيار قوي _ پدر بزرگ داريوش کبير هخامنشي
آرمان : آرزو _ خواهش _ اميد 
آرمين : آرام گرفتن _ پسر کيقباد پادشاه پيشدادي 
آرميتا: آرامش يافته ، کلمه اي زردشتي است 
آريا فر: دارنده شکوه آريائي 
آريا : آزاده نجيب _ يکي از پادشاهان ماد _ مهمترين نژاد هند و اروپائي 
آريا مهر : دارنده مهر ايران _ از سرداران داريوش سوم 
آرين : سفيد پوست آريائي 
آزاده : دلير و بي باک ، رها 
آزرم : شرم ، مهر ، محبت ، عشق 
آزرمدخت : يکي از ملکه هاي ساساني 
آزيتا : آزاده
آناهيتا : الهه آب 
آونگ : شبنم _ نام کردي 
آهو: شاهد ، معشوق، يکي از همسران فتحعلي شاه قاجار 
آيدا : شاد، ماه _ نام تذکمنب 
اتابک : پدر بزرگ ، مربي کودکان و شاهزادگان _ نام ترکي 
اتسز : لاغر و استخواني _ از پادشاهان خوارزم 
اختر : ستاره ، علم ، درفش 
ارد : خير وبرکت ، فرشته نگهبان ثروت _ نام چند تن از پادشاهان اشکاني 
ارد شير : شير زيبا _ اردشير بابکان بنيانگذار سلسله ساسانيان 
اردوان : نام پادشاهان معروف اشکاني 
ارژن : درختي با چوب بسيار سخت و محکم _ نام کردي 
ارژنگ : آرايش _ کتاب ماني نقاش _ ديوي که رستم در هفتخوان اورا کشت
ارسلان : شير، دلير و شجاع _ نام پادشاه سلجوقي 
ارغوان : نام درختي با گل و شکوفه هاي سرخ رنگ 
ارمغان : هديه ، تحقه ، سوغات 
ارنواز: نوازش شده اهورا _ دختر جمشيد شاه پيشدادي 
اروانه : نام گلي کوهي است _ نامي کردي
استر : ستاره _ بردارزاده مردخاي وزن خشايارشاه 
اسفنديار : پاک آفريده شده _ پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد 
اشکان : منسوب به اشک _ بنيانگذار سلطنت پارتها 
اشکبوس : پهلوان کوشاني که به کمک افراسياب آمد، اما به دست رستم کشته شد 
افسانه : داستان ، سرگذشت ، حکايت گذشتگان
افسون : سحر و جادو ، حيله و تزوير 
افشين : با همت _ سردار ايراني که بابک خرمدين را دستگير کرد. 
اميد : انتظار ، آرزو 
انوش (‌ آنوشا ) : استوار و جاويد _ دخترمهرداد ششم 
انوشروان : دارنده لوح جاويدان _ لفب خسرو اول پادشاه ساساني
اورنگ : عقل و کياست ، تخت پادشاهي 
اوژن : شکست دهنده ، دشمن برانداز 
اوستا : نام کتاب آسماني زردشت 
اهورا : صاحب ، فرمانرواي دانا 
اياز : بزرگ و پاينده _ نام غلام ترک سلطان محمود غزنوي
ايران : محل زندگي آريائيها 
ايراندخت : دختر ايران 
ايرج : ياري دهنده آريائيها _ پسرفريدون ، پادشاه و پهلوان ايراني 
ايزديار : کسي که خداوند يار اوست 
 Givex رسانه ای جذاب اخبار و رویدادها کسب و کار سلامت حال خوب فرهنگ و هنر تکنولوژی خودرو خانه و دکوراسیون مد و لباس