نام ایرانی - شروع با ت-خ-چ-ج نام دخترانه و پسرانه
زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه

تابان : تابنده ، منور 
تاباندخت : دختر تابناک 
تاجي : تاجدار ، نام و عنواني در فارسي دريتارا : ستاره 
تارا : ستاره 
تاويار : آتشبان _ نامي کردي 
ترانه : زيبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمه 
تناز : نازنين ، با ناز و کرشمه _ نامي کردي 
توران : نام دختر خسروپرويز _ سرزمين تور 
توراندخت : دختري از تورانتورج : دلاور ، يکي از سه پسر فريدون شاه 
تورج : دلاور ، يکي از سه پسر فريدون شاه 
تورتک : خروس صحرايي ، قرقاول 
توفان : باد سخت 
توژال : برف اندک _ نامي کردي 
تير داد : داده تير ، اشک دوم پادشاه اشکاني 
تينا : گل ، نامي کرديتينو : تشنه ، نامي کردي 
تينو : تشنه ، نامي کردي 
جابان : سردار ايراني يزدگرد 
جامين : اسم يکي از قهرمانان ايران زمين ، نامي کردي 
جاماسب : وزير گشتاسب که با دختر زرتشت ازدواج کرد 
جاويد : پايدار ، هميشگي 
جريره :‌ نام دختر پيران ويسه که همسر سياوش شد.
جمشيد : پسر طهمورث چهارمين پادشاه پيشدادي 
جوان : برنا ، دلير ، شاداب 
جويا : جوينده _ پهلوان مازندراني بود که بدست رستم کشته شد. 
جهان : دنيا ، عالم ، گيتي ، کيهان 
جهانبخت : شانس و اقبال جهان 
جهانبخش : بخشنده جهان 
جهاندار : نگهبان جهان
جهانشاه : شاه جهان _ نام يکي از امپراطوران مغول 
جهانگير : فاتح جهان _ نام پسر رستم 
جهان بانو : بانوي جهان ، ملکه جهان 
جهاندخت : دختر گيتي 
جهان ناز : مايه فخر عالم 
جيران : آهو ، نامي ترکي
جمشید سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش
جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان
جویان از شخصیت های شاهنامه
جهانگیر پسر رستم ذال
جاماسبه شهبانوی اردشیر درازدست
چیستا فرشته دانش و خرد
چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان
خشایار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ
خسرو در اوستا به معنی نیکنام _ شاهنشاه ساسانی
چابک : زرنگ ، چالاک 
چالاک : سريع و زبردست 
چاوش : پيشرو و پيش قراول کاروان 
چترا : دوازدهمين پادشاه سلسله ماد 
چوبين : کنيه و لقب بهرام چوبين سردار انوشيروان 
چهرزاد : نام دختر بهمن است که سي سال پادشاهي کرد
خاتون : خانم ، کدبانو ، نامي ترکي 
خاوردخت : دختر مشرق زمين 
خداداد : خدا داده 
خدايار : دوست خدا _ فرمانرواي بخارا بوده است 
خرداد به : خورشيد داد _ يکي از جغرافيدانهاي معروف اسلامي 
خرم : شاد و خندان _ پهلوان خرم از عهد شاه شجاع است 
خرمدخت : دختر شاد و خندان
خسرو : مشهور ، نيک نام _ لقب چند تن از پادشاهان ساساني 
خشايار : قهرمان ، نيرومند _ نام پسر داريوش کبير هخامنشي 
خورشيد : درخشنده آفتاب _ معشوقه جمشيد درداستان جمشيد و خورشيد 
 Givex رسانه ای جذاب اخبار و رویدادها کسب و کار سلامت حال خوب فرهنگ و هنر تکنولوژی خودرو خانه و دکوراسیون مد و لباس