این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


تصویر اقتصاد ایران در 10 سال آینده

تصویر اقتصاد ایران در 10 سال آینده


زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه
دکتر محمد حسین ادیب اقتصاددان برجسته کشور در مطلبی اقتصاد 10 سال آینده ایران را با ذکر نکاتی تصویر می کند : 
 
١_  اروپا از نظر گاز به روسیه وابسته است و هیچ کشور وارد کننده انرژی،  وابستگی تا این سطح را نمی پذیرد 
 
٢_ راهبرد امنیتی اروپا در دهه آینده که با صراحت در اسناد  مرتبط با چشم انداز امنیتی این قاره آمده است کاستن از این سطح از وابستگی است 
 
٣_اولین کشور تولید کننده گاز جهان ، امریکاست که آن را در داخل مصرف می کند و ظرفیت جدی برای صادرات ندارد 
 
۴_دومین کشور روسیه و سومین کشور ایران است و نگاهی به بقیه کشور های تولید کننده گاز ، به غیر از قطر ، دیگر  تقریبا کشور جدی وجود ندارد 
 
۵_تولید گاز ایران ماه گذشته در پارس جنوبی ، به عدد نجومی ۶١٠ میلیون متر مکعب در روز رسید 
 
۶_طی روزهای آینده و نه هفته های آینده ، چهار فاز پارس جنوبی با ظرفیت ١٠٠ میلیون متر مکعب افتتاح میشود 
 
٧_صد و هشتاد میلیون متر مکعب گاز در بقیه مناطق تولید میشود 
 
٨_تا یک ماه آینده ، تولید گاز ایران به ٩٠٠ میلیون متر مکعب می رسد 
 
٩_هر هزار متر مکعب گاز معادل ۶.١۶ بشکه نفت ارزش حرارتی دارد گاز تولید شده در ایران معادل ۵.۵ میلیون بشکه نفت،  ارزش حرارتی دارد
 
١٠_تولید گاز با میعانات گازی همراه است تا ماه آینده تولید میعانات گازی به عدد شگفت انگیز ٩۶٠ هزار بشکه می رسد 
 
١١_تولید گاز و میعانات تا آخر اسفند به عدد تکان دهنده ۶.۵ میلیون بشکه می رسد 
 
١٢_دیر یا زود این گاز راهی اروپا میشود 
 
١٣_با تکنولوژی های جدید برای صادرات گاز به اروپا دیگر نیازی به خطوط لوله نیست و از  کشتی به راحتی استفاده میشود 
 
١۴_ایران تنها کشوری است که می تواند به انحصار روسیه در تامین انرژی اروپا  خاتمه می دهد 
 
١۵_ایران را دیگر نبابد کشوری نفت محور تلقی کرد  ایران کشوری«  گاز محور »است 
 
 ١۶_ایران سال هاست که در میادین نفت ، سرمایه گذاری نکرده است اما بروز ترین زیر ساخت را در بخش گاز دارد
 
١٩_ایران از این مرحله ، عبور می کند اروپا به گاز ایران عمیقا محتاج است و دیر یا زود گاز ایران راهی جهان میشود 
 
٢٠_ایران بزرگترین تمدن « گاز محور » جهان را پایه گذاری کرده است 
 
٢١_« نفت محور » تلقی کردن ایران ، ندیده گرفتن واقعیت های میدانی است 
 
٢٢_از نظر راهبردی نمیشود یک کشور هم در زمینه نفت در جهان سرآمد باشد و هم در حوزه گاز !؟
 

این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :