این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


هنر مديريت اثرگذار

هنر مديريت اثرگذار


زمان تقریبی مطالعه 4دقیقه
 
يك مدير اثرگذار داراي شاخصهاي زير مي باشد .تاثير هنــر مديريت اثرگذاري بر روحيه كاركنان بسيار داراي اهميت مي باشد . 
1_ استفاده از زبان بعنوان رمز موفقيت در مديريت اثرگذار مي باشد . 
2_ نفوذ از قدرت چشم و گفتار بيصدا و ارتباط با كاركنان در اين زمينه موثر مي باشد . 
3_ مديريت اثرگذاري نوعي بازي است بعبارتي اثرگذاري خود ايجاد انگيزه در كاركنان مي نمايد مديريت اثرگذار موجب افزايش راندمان كار مي شود مديريت اثرگذار ريا نمي كند در حقيقت مديريت اثرگذار بطور آشكار عمل مي كند . 
4_ يك مدير از نشانه هاي دست و سرو ساير نشانه ها بنحو مطلوبي استفاده نموده و موفقيت سازمان را تضمين مي نمايد در استفاده از كلام نيز با زيبايي سخن مي گويد ، جهش ابرو ، جلوگيري از سوء استفاده از برخورد چشمي و گفتار ، نحوه نگاه كردن در صورت و افزايش قدرت نگاه در رفتار سازمان بسيار موثر مي باشد .  
5_ مديريت والدين در خانواده با نوازش فرزندان همراه باشد تا اثرگذار باشد .
6_ در مذاكرات مدير ارتباط دوستي قدرت اثرگذاري وي را نشان مي دهد .
7_ اهميت عزت نفس در مدير بسيار حائز اهميت است / قواعد طلايي بالا بردن عزت نفس در كاركنان بايد تقويت شود . 
8_ مديران مي بايستي از عصبانيت پرهيز نمايند و با برخورد دلخواه تصوير مناسب رفتاري را ارائه نمايند .
9_ مديريت عاشق خود و كاركنان باشد در اين زمينه آموزش خود شيفتگي تهيه گردد .
10_ خيلي از مردم از ظاهر خود متنفرند لذا شرايطي فراهم آيد كه از تظاهر نمودن در سازمان پرهيز گردد .
11_ تلاش شود كه تصويري ماندگار در اذهان همه باقي بماند . 
12_ ورزش نمودن براي روحيه مدير و كاركنان بسيار موثر مي باشد . 
13_ خودسازي در ابعاد ديني و مذهبي مورد تاكيد قرار گيرد .
14_ ايجاد آرامش فكري و افكار آرام در زمينه اجراي مديريت حائز اهميت است . تصور كنيد كه در يك ميدان مبارزه قرار داريد براي موفقيت در گفتار بيصدا و آرامش فكري اقدام گردد .
15_ انتقال مفاهيم و گرايشهاي ذهني بنحو مطلوبي انجام و با خنده رويي و خوشحالي مشكلات سازمان و افراد رفع گردد زبان اسرارآميز خنده ها مهم است مسائل شخصي و برخوردهاي نزديك نيز بايستي كنترل شده باشد . 
16_ برخوردها به احوال پرسي مبدل شود . در اين زمينه جهت گيري برقراري تماس ، مشاركت ، جدايي ، دور شدن ، برخورد از نزديك و مذاكره با كاركنان مهم است ، قدرت نهفته در دست دادن بطور كل گرم كردن دست با استفاده از تصورات ذهني مي باشد ، دست دادن به همكاران نيز قابل ارزيابي مي باشد و شيوه هاي دست دادن مهم است . 
17_ مديريت و كاركنان از نقص قوانين در سازمان پرهيز نمايند .
18_ همكاري در سازمان بين واحدهاي سازماني و مسئولين ، مديران داراي اهميت است .
19_ شخصيت انساني در سازمان در بين مدير و كاركنان حفظ شود با فصيح صحبت نمود و عاشق و خلاق بود از تندگويي و بزدلي پرهيز شود .
20_ نگاه و مصاحبه در بين كاركنان سازمان مطلوب باشد .
21_ رمز موفقيت آميز يك نمايش قدرت در توانايي كاركنان يك سازمان در كنترل زمان و فضاي شخص مقابل نهفته است.
22_ فضاي مناسبي جهت استقرار نيروها در سازمان تدارك ديده باشد .
پيشنهادات موثر براي مديريت موثر 
در اين رابطه موارد زير را توصيه مي نمايد . 
كاري كنيد كه روياي همگان به واقعيتها تبديل شوند .
انتقال رويا به ديگران مسئله اي ساده نيست چون روياها ذاتاً پديده اي شخصي و منحصر به همان شخص مي باشند آن چنان بايستي بر قلب و روح و فكر و انديشه كاركنان تسلط پيدا نمود كه با تحريك احساسات كاري موفق ارائه نمايند اصولاً خلاقيت زنده نتيجه رويا پروري است . پناه بردن به خيال پردازي باعث تقويت همكاري است ايده هاي خوب تا حصول عمل پيگيري نمايند بهتر است باورش كنيد . 
 

این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :