این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


آیا شما هم برتری خفیف دارید ؟

آیا شما هم برتری خفیف دارید ؟


زمان تقریبی مطالعه 4دقیقه

جف اولسون در باره کتابش می نویسد : در سال ٢٠٠٥ ,وقتی كه چاپ اول كتاب برتری خفیف به بازار عرضه شد, تصور نمیكردم كه اینقدر محبوب و مورد تـوجه واقـع شـود نـه كـمپین تـبلیغاتی, نـه كتابفروشی خاص و نه انتشارات مطرحی در كار بود خـیلی سـاده, فـقط كـتاب را منتشر كرده بودیم این كتاب به صورت شفاهی و دهان به دهان بین مردم ترویج شد و همچون انتشار شعله های آتش, خیلی زود به همه جا سرایت كرد قـبل از ایـنكه متوجه شویم, صدهاهزار نفر آنرا خوانده بودند و به دیگران نیز معرفی كرده بودند ً مشخصا, در لابه لای صفحات این كتاب چیزی بود كه مردم بهشدت باآن موافق و همفكر بودند از همان زمان, هزاران نامه و ایمیل از خوانندگان كتاب دریافت كردیم; از تـمام ردههای سنی و از هر شغل و حرفه ای كه تصور كنید آنها نوشته بودند كه این كتاب  چگونه زندگیشان را تحت تاثیر قرار داده است حال دیگر مسئولیت ما این بود كه مطمئن شویم این كتاب تا حد ممكن در دسترس مخاطبان قرار گیرد ٔ در سال ٢٠٠٨ ,ما در تالیف كتابی همكاری كردیم كه مطالب همین كتاب را بهنوعی برای نوجوانهـا بـازنویسی مـیكرد; كـتابی بـا عـنوان مـوفقیت بـرای نوجوانها: نوجوانهای واقعی از برتری خفیف میگویند آن كتاب, هسـته مـركزی اصول برتری خفیف را در قـالبی نـوجوان پسـند و بـه هـمراه دههـا داسـتان از به كارگیری این اصول توسط نوجوانهای واقعی در زندگیشان ارائه می كرد با 10 برتری خفیف تلاشهای بسیار زیاد بنیاد موفقیت از آن زمان تا كنون, این كتاب به بیش از دو میلیون نوجوان اهدا شده است در سال ٢٠١١ ,یك ویرایش جدید, تجدیدنظرشده و مفصلتر از كتاب اصلی را منتشر كردیم در این كتاب, چند اصل جدید كه من ضمن صحبت درباره برتری خفیف و بررسی آن به آنها رسیده بودم, و همچنین مطالب جدیدی از دخـترم و ِ كتاب گنجانده شده بود داستانهایی از تجربیات شخصی خوانندگان در حالی كه تا سال ٢٠١٥ تنها چند سال باقی مانده است, در این فكر بودیم كه به مناسبت دهمین سالگرد چاپ كتاب, ویرایش جدیدی از آن را به چاپ برسانیم كه در آن برخی مـفاهیم جـدید و حـیاتی را بـر اسـاس مشـاهدات و تجربیات جدیدمان بیان كنیم اما خیلی زود فهمیدیم كه نمیتوانـیم تـا سـال ٢٠١٥ منتظر بمانیم اتفاقات خیلی زیادی در خلال این سالها رخ داده بود بنابراین تصمیم گرفتیم دست به كار شویم و ویرایش دهمین سالگرد چاپ كتاب را به هشتمین سالگرد تبدیل كنیم, كه هم اكنون در دستان شماست این ویرایش یك بازنویسی و سازماندهی تمام و كمال از نسخه اصلی كتاب را ارائه میدهد مث ,مطلبی كه درباره <چرخه نوسانی> در فصل اول آمده است, به خواننده دركی استنتاجی از این موضوع ارائه میكند كه موفقیت و شكست چرا و از كجا ناشی میشوند این مطلب در ویرایشهـای قـبلی كـتاب وجـود نداشت, البته فقط به این دلیل ساده كه من هنوز در توضیح و شرح آن مهارت پیدا نكرده بودم مطلب <هفت عادت برتری خفیف> در فصل پانزدهم, بر روی ایدههایی بنا شده است كه اولین بار در ویرایش سال ٢٠١١ بـیان شـدند و آن ایدهها را به یك جمعبندی منطقی میرساند همچنین, چندین داستان جدید از تجربیاتم در كسب و كارهای مختلف و تجربیات سازندهای از اوایل حرفهام, كه هنوز با شما به اشترا ك نگذاشته بودم, در این ویرایش اضافه شدهاند ً احتما عمدهترین تغییرات این ویرایش, اضافه كردن دو فصل كامل ًجدید است; <راز شادی> و <اثر موجی>, كه مفهوم برتری خفیف را به سطوح جدیدی از وسعت و ژرفا میبرند این فصلها اثری را كاوش میكنند كه برتری خفیف بر ٔ روی دو عرصه حیاتی و مهم زندگی, یعنی شادی روزمره و تاثیرات بلندمدت اقدامات, دارد و بینشهای حاصل از این دو فصل در باقی كتاب بسط مییابند امیدوارم از این كتاب لذت ببرید


این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :