این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


 معرفی و بررسی کتاب دنیای سوفی

معرفی و بررسی کتاب دنیای سوفی


زمان تقریبی مطالعه 6دقیقه
نشست معرفی و بررسی کتاب دنیای صوفی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور دکتر داوری، مشاور انجمن دانشجویی علمی زبانشناسی و جمعی از دانشجویان به همت این انجمن علمی برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر داوری ضمن تشکر از حضور دانشجویان به دلایل برگزاری این نشست اشاره کرد. او گفت: مطالعۀ تاریخ و به ویژه مطالعۀ تاریخ علوم بسیار مغتنم و مفید است و آنچنان که روبینز در کتاب تاریخ مختصر زبانشناسی مطرح کرده است یکی از فواید مطالعۀ تاریخ علم این است که مرتکب دوبارهکاری نشویم و از چشمانداز فراتری به حوزۀ علمی نگاه کنیم.  و البته  اهمیت کتاب دنیای سوفی از چند جهت است: یکی اینکه از ابزار و محمل ادبیات برای بیان موضوع پیچیدۀ فلسفه و تاریخ آن استفاده شده است که باعث میشود، آشنایی با فلسفه با سهولت بیشتری انجام گیرد. و دیگر همان فایدۀ عمومی مطالعۀ تاریخ علم است.
استاد مشاور انجمن علمی زبانشناسی، در جمعبندی ضمن اینکه مطالعۀ تطبیقی زبان چهار ترجمۀ موجود این کتاب نیز از منظر مطالعات ترجمه و زبانشناسی کاربردی مغتنم است، سه هدف بررسی این کتاب را به شرح ذیل ذکر کرد: 1_ آشنا شدن با تاریخ فلسفه 2_ درک اهمیت مطالعۀ تاریخ علم 3_ از آنجا که متن اثر، صریح و ساده است، میتوان سازوکارهای و ویژگیهای زبانی اثر را مورد بررسی قرار داد و چهار ترجمه موجود کتاب را بررسی مقابلهای کرد. 
دکتر داوری اظهار داشت: مبنای جلسۀ روایت کتاب به صورت دسته جمعی است و پس از اینکه همه حاضران از داستان کتاب مطلع شوند در جلسات بعد با حضور اساتید گروه فلسفه بحث و نقد کتاب را آغاز خواهیم کرد. 
در ادامه نسرین صباغان، دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی و عضو انجمن علمی زبانشناسی ضمن سپاسگزاری از حضور دانشچویان نیز از دکتر محمودی بختیاری برای معرفی ویژه این کتاب به دانشجویان  و خانم پرستو مسگریان برای تهیۀ  پوستر زیبای این نشست به معرفی اجمالی نویسندۀ کتاب و برخی مباحث حولوحوش آن به شرح زیر پرداخت: 
یوستین گاآردر در سال 1952 در کشور نروژ متولد شد. وی در رشتۀ فلسفه، الهیات و ادبیات از دانشگاه اسلو فارغالتحصیل شد. گاآردر رماننویس و خالق داستانهای کوتاهی است که اکثر آنها بار فلسفی دارند. او مدت 10 سال به تدریس تاریخ عقاید در دبیرستانها پرداخت و همواره دغدغۀ چگونگی تدریس فلسفه را داشته است؛ اینکه چه کند که دانشجویان، فلسفه را راحتتر یاد بگیرند. راز فالورق، دختر پرتقالفروش، شاه مات و دنیای سوفی از دیگر آثار این نویسنده است.
دنیای سوفی در سال 1991 نوشته شده و تاکنون به 50 زبان دنیا ترجمه شده است. از جمله خصوصیات حائز اهمیت این کتاب گنجاندن تاریخ سههزار سالۀ فلسفۀ جهان در حدود 600 صفحه است که نشاندهندۀ مهارت وی در سادهنویسی و ایجاز است. این کتاب نخستین بار در سال 1374 توسط حسن کامشاد به فارسی ترجمه شد و پس از او کورش صفوی، مهدی سمساری و مهرداد بازیاری نیز به ترجمۀ کتاب پرداختند.
خانم صباغان در ادامه به شرح مختصری از محتوای کتاب پرداخت و اظهار داشت: در مطلع داستان، طوری است که ذهن خواننده را رها میسازد. شخصیت اصلی داستان دختر 15_ 14 سالهای به نام سوفی است. او به شیوهای اسرارآمیز از روزمرگی زندگی رها میشود؛ که این رهاشدگی از طریق ارسال نامههای اسرارآمیز از جانب فیلسوفی به نام آلبرتو اتفاق می_افتد. سؤالاتی برای سوفی در این نامهها مطرح میشود که مسیر زندگی او را عوض میکند و او را به عمق تاریخ فلسفه میبرد و در این مسیر سوفی را از منزلگاههای متفاوتی عبور میدهد و او را با اندیشههای یونان باستان (سقراط و ارسطو) و طول تاریخ فلسفه با اندیشههای کانت و هگل آشنا میسازد. فیلسوف داستان،  در ابتدای هر درس سؤالاتی را برای سوفی مطرح میکند که این حالت پرسش و پاسخ یادآور روش افلاطون است. برخی از سؤالات مطرح نشده در این کتاب عبارتند از: خاستگاه فلسفه چیست؟ فلسفه چرا و چگونه به وجود آمد؟ هنر چیست و رسالتش کدام است؟ هدف از خلقت چیست؟_عدالت را با چه مقیاس میتوان سنجید؟ تاریخ چیست؟ آیا به راستی خدا آنچنان سنگدل است که ارابۀ خود را از روی مخالفان و کافرانش میگذراند؟ 
در ادامه دکتر داوری به معرفی فصل اول و دوم کتاب پرداخت و اظهار داشت: اگر بخواهیم  با نگاه زبانشناختی به عنوان فصل اول که «باغ بهشت» است، نظر کنیم این سؤال به ذهن متبادر میشود که چرا اولین بخش کتاب نامش باغ بهشت است؟ او توضیح داد از جمله مؤلفههای متنی بسیار مهم در بحث تحلیل گفتمان، عنوان یک متن است که عصاره و چکیدۀ مطلب است. وی افزود. احتمالاً این عنوان اشارهای دارد به داستان آدم و حوا و رانده شدنشان از بهشت که به تعبیر برخی به سبب تناول از درخت خرد این راندهشدن صورت گرفت:  یعنی اینکه این خرد بوده است که انسان را از بهشت رانده است و با توجه به نشانههای تصویری زیادی که در بخش اول وجود دارد، میتوان ارتباطی برقرارکرد بین اینکه سوفی به خاطر قرار گرفتن در معرض سؤالات فلسفی از آسایش و آرامش روزمره کودکیاش خودش خارج میشود، همانگونه که انسان به سبب خردورزی و تعقل که وجه تمایز او با فرشتگان است از بهشت راتده شد.
دانشیار گروه زبانشناسی، شخصیتهای داستان در دو بخش اول کتاب را به شرح زیر برشمرد:  سوفی دختر 14 ساله، فیلسوفی که  سؤالات و پرسشها را طرح میکند، یورن همکلاس سوفی، چهار حیوان خانگی، پدر و مادرسوفی، مادر بزرگش( که فوت شده است) و ماری کوچولو( خاله سوفی که در نوزادی فوت کرده است). او اظهار داشت: فضای جغرافیایی داستان با اینکه بیتردید شهر است، از نظر طبیعی تا حدی به فضای روستایی شبیه است که ممکن است استعارهای از باغ بهشت باشد.
دکتر داوری در ادامه اظهار داشت: کلبهای چوبی در گوشهای از باغ خانه سوفی وجود دارد  که مأمن او در هنگام غم، شادی و خشم است. پس از مواجهه با پرسشهای فلسفی دچار حس «حیرت » میشود. این پرسش برای او به وجود میآید سوفی  که چرا به هنگام طرح سؤالات فلسفی از جانب فیلسوف نیز به این کلبه پناه میآورد، با اینکه نه غمگین است، نه شاد و نه خشمگین. به نظر میرسد که مؤلف کتاب در اینجا میخواهد احساس «حیرت» را معرفی کند، چرا که حیرت فلسفهزاست و انسانی که در هستی چیزها، حیرت کند به فلسفه میرسد و فیلسوف کسی است که در مسائل حیرت میکند.
دکتر داوری گفت: باید به شخصیتهای داستان، راوی را نیز اضافه کنم  چرا که  راوی نقش مهمی در این داستان ایفا میکند و با طرح این پرسش که چرا از رویش بهار سؤال نمیشود، مسئلۀ طبیعیشدگیها را مطرح میکند، طبیعیشدگیهایی که مانع رشد ذهن فلسفی انسان میشود. 
دکتر داوری اظهار داشت: در بخش نخست کتاب، 2 سؤال مطرح میشود: تو انسان که هستی؟جهان از کجا میآید؟ که ذیل این دو پرسش، پرسشهای متعدد دیگری برای سوفی مطرح میشود.
در بخش دوم کتاب  که عنوان  آن «کلاه سیلندری» و در برخی نسخهها «کلاه شعبدهبازی» است، گویی خلقت جهان به یک ماجرای شعبدهبازی تشبیه میشود؛ با این تفاوت که انسان خود عنصری از عناصر نمایش شعبدهبازی جهان را تشکیل میدهد، درواقع، خودش جزیی از این راز است. در حالیکه در یک شعبدهبازی معمولیاین طور نیست وبیننده نقشی در راز شعبده ایفا نمیکند و فقط بیننده است در بخش دوم کتاب،  سوفی، 3 نامه دریافت میکند: 
نامه پدری به دخترش؛ این پدر سوفی را واسطه دادن نامه به دخترش  قرار داده است و 2 نامۀ دیگر با عنوان درس صریح فلسفه. در ادامه نشست هریک از دانشجویان نظرات خود را در بارۀ بخشهایی از کتاب بیان کردند و به بحث و گفتگو پرداختند. در این جلسه شمای کلی داستان کتاب ترسیم شد.
 
 

این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :