این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


روش های چیدمان آشپزخانه

روش های چیدمان آشپزخانه


زمان تقریبی مطالعه 5دقیقه
تهيه غذا متضمن مراحلي است كه با از پاكت بيرون آوردن مواد اوليه شروع مي شود و سپس با ذخيره سازي ، شستن ، پخت و بالاخره چيدن ظروف در قفسه ها خاتمه مي يابد . چنانچه توالي كار به خوبي رعايت گردد و محل بخش هاي مربوط به درستي تعيين شود حجم فعاليت هاي اضافي كاهش يافته ، خستگي ناشي از كار به حداقل مي رسد . 
آشپزخانه از سه مركز اصلي تشكيل شده و به ترتيب توالي آنها از اين قرار است : اول مركز ذخيره مواد ، دوم مركز شتشو و سوم مركز پخت و پز.
مركز اول شامل يخچال ، فريزر و قفسه ها ، مركز دوم ، مشتمل بر لگن ظرفشويي ، ماشين ظرفشويي ، ماشين رختشويي ، ظروف زباله و پيشخوان و مركز سوم شامل اجاق خوراك پزي ، فر ، هواكش و پيشخوان است . سه مركز ياد شده مثلثي به وجود مي آورند بنام مثلث كار كه اهم فعاليت هاي آشپزي در آن صورت مي پديرد .
رعايت ترتيب فوق ضروري است اما گاه عوامل ديگري در آرايش آشپزخانه دخالت مي كنند كه ممكن است توالي سه مركز را بهم بزنند . به عنوان نمونه ، لگن ظرفشويي ناچار بايد مجاور شير آب و لوله فاضلاب قرارگيرد .
ضرورت تعبيه مركز شستشو كنار پنجره ، بخاطر مدت زماني كه كدبانو در آنجا 
صرف وقت مي كند نيز از ديگر عوامل تعيين كننده محل آن است به همين ترتيب اجاق خوارك پزي نمي تواند در گوشه هاي آشپزخانه يا كنار پنجره قرارگيرد .
در زوايا ، بخاطر تنگي محل ، استفاده از اجاق مشكل و در مجاورت پنجره ، به واسطه احتمال وزش باد خاموش شدن شمع اجاق ، استقرار آن خطرناك است . اجاق بايد زير هواكش قرار داشته باشد تا دود و بوي غذا بسرعت از محيط داخلي خارج گردد . نظر به اندازه بلند يخچال ، ابتداء يا انتهاي رديف قفسه ها ، مكان مناسبي براي آن است در چنين محل هايي ارتفاع يخچال و يا فريزر ، نظم پيشخوان را به هم نمي زند . با در نظر گرفتن كليه عوامل و توجه به وسعت و ابعاد آشپزخانه ، مثلث كار را مي توان به چهار شكل تشكيل داد :
الف) آرايش نيم دايره 
«نيم دايره» نوعي آرايش وسايل آشپزخانه است كه در آن مراكز اصلي به طور پيوسته در اطراف سه ديوار مجاور قرار مي گيرند . به طوري كه كدبانو مي تواند با ايستادن در وسط نيم دايره ، فاصله اي مساوي با بخش خاي مختلف آشپزخانه داشته باشد . شكل نيم دايره مطلوب ترين نوع آرايش است زيرا :
1_هيچگونه عبور اتفاقي از  ميان مثلث كار صورت نمي گيرد .
2_كوتاه ترين فاصله بين مراكز اصلي وجود دارد .
3_شكل پيشخوان پيوسته مي باشد .
شكل نيم دايره در آشپزخانه هايي قابل اجراست كه وسعت كافي دارند و ورود به آشپزخانه منحصراً از يك جهت صورت نمي گيرد . طرح ديگري به نام «نيم دايره شكسته» مي توان تشكيل داد كه بعضي از مزاياي نيم دايره پيوسته را ندارند . در شكل زير آرايش « نيم دايره » و آرايش شكسته بخوبي نشان داده شده است :
وسايلي همچون يخچال بايد در انتها يا ابتداي رديف قفسه هاي كوتاه قرار گيرند . به منظور اجتناب از برخورد سر با قفسه هاي ديواري ، طبيعي 
ترين محل براي آنها بالاي پيشخوان است .
هر مركز ، حسب مورد ، نياز به قفسه اس براي نگهداري لوازم مربوطه، پيشخواني جهت انجام كارهاي لازم و تسهيلاتي چون شير آب براي شستشو، سوخت براي اجاق ، برق براي يخچال و بالاخره روشنايي براي ديدن محيط و اشياء دارد .
 تهيه غذا متضمن مراحلي است كه با از پاكت بيرون آوردن مواد اوليه شروع مي شود و سپس با ذخيره سازي ، شستن ، پخت و بالاخره چيدن ظروف در قفسه ها خاتمه مي يابد .
 
ب) آرايش شكسته 
چيدن وسايل آشپزخانه در حاشيه دو ديوار مجاور ، تشكيل آرايش شكسته مي دهد . در اين طريق . جريان كار از يك انتها شروع مي شود و به انتهاي ديگر ختم مي گردد . از مزاياي اين طرح ، جمع بودن تشكيلات ، در يك گوشه و آزاد بودن قسمتي از فضا براي صرف غذا است . عيب آن طولاني بودن فاصله يك انتها تا انتهاي ديگر مي باشد .
ج) آرايش خطي 
قرار گرفتن وسايل آشپزخانه در كنار يك ديوار را آرايش خطي گويند در اين روش ، وسايل در يك امتداد قرار مي گيرند و مراكز كار نيز بعوض مثلث ، به شكل خط پيوسته دنبال هم واقع مي شوند شكل خطي در آشپزخانه هايي پياده مي شود كه بسيار باريك هستند و با چيدن وسايل در يك طرف ، فضا براي وسايل اضافي نمي ماند . تنها مزيت آن ، جمع و جور بودن آشپزخانه و مراكز كار است 
 
د) آرايش موازي 
آرايش موازي پس از خطي ، ساده ترين و در عين حال اقتصادي ترين طرح چيدن 
وسايل است . زمانيكه آشپزخانه به صورت راهرو است و دو انتهاي آن به در ختم مي شود ، ناچار بايد وسايل را در كنار ديوارهاي مقابل چيد تا استفاده از درها ممكن شود . ايراد اين آرايش ، عبور خط ترافيك از ميان مثلث كار و طولاني بودن مسافت دو انتها مي باشد ، مزيت آن در مقايسه با شكل نيم دايره نيم دايره ، نزديكي مراكز كار است .
ه)آرايش جزيره اي 
نوعي آرايش است كه تغيير شكل يافته نيم دايره يا شكسته است كه در آن يكي از مراكز سه گانه (معمولاً مركز پخت ) به صورت جزيره اي مستقل در وسط آشپزخانه قرار مي گيرد در اين آرايش فاصله پيشخوان بالگن ظرفشويي اجاق و قفسه ها ، سطح پيوسته و مناسبي براي كار بوجود مي آورد . براي انجام كار به طور نشسته مي توان كشوي مخصوصي در يكي از پيشخوان ها به ارتفاع مناسب اختيار نمود تا در مواقع غير لازم فضاي اضافي اشغال ننموده و در رديف قفسه ها پنهان شود . ضمناً محل يخچال ،فريزر و اجاق بايد طوري در نظر گرفته شود كه تغيير و نظافت پيرامون آنها به سادگي عملي باشد .
 

این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :