این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


کارآیی بازار به چه معناست ؟

کارآیی بازار به چه معناست ؟


زمان تقریبی مطالعه 6دقیقه
مفهوم عبارت  كارايي بازار   
بازار كارا بازاري استكه تمام اطلاعات موجود يا پس از اندك زماني و بدون اعمال هيچ نوع نظرشخصي در قيمت اوراق بهادار منعكس ميگردد.به بيان ديگر،هر كجا درمورد اوراق بهادارخاصي اطلاعات با اهميت و اثرگذار جديدي وجود داشته باشد و بنظر برسدكه اين اطلاعات ميتواند بر انتظارات سرمايه گذاران اثربگذاردوآن را تغيير دهد،معادله اوراق بهادار بايد بسرعت واكنش دهد وآن رامنعكس نمايد. بازاري به اين وي‍ژگي را بازار كارامي گويند.دربازار كارا قيمت اوراق بهادار ميتوانند آزادانه به شيوه اي تغيير كنندو به تعادل برسند،زمانيكه عرضه و تقاضا براي هر دسته ازاوراق بهادار برابر باشد.
 
 
سه نوع بازار كارا وجود دارد:بازار با كارايي اندك_ بازار با كارايي زياد – بازار با كارايي نسبي 
بازار با كارايي اندك :
 بازاري است كه تغييرات درقيمتهاي اوراق بهادار بازتابي از اطلاعاتي است كه در طول زمان در رابطه با قيمت ارايه شده است، به اين معني كه با گذشت زمان وبه تدريج كه اطلاعات درقيمتها منعكس ميشود با توجه به اثرات اين اطلاعات در قيمتها ميتوان ميزان و جهت تغيير قيمت هاي بعدي را پيش بيني كرد.بعبارت ديگر بازار با كارايي اندك بازاري است كه اطلاعات تاريخي به سرعت و بي درنگ دردسترس همه استفاده كنندگان قرار ميگيرد. اين حالت از بازار در واقعيت وجود دارد و به اثبات رسيده است.
بازار با كارايي قوي : 
بازاري است كه تمامي اطلاعات تاريخي ،همگاني و نيز محرمانه در دسترس همگان قرار ميگيرد و قيمت اوراق بهادار بازتابي از همه اين نوع اطلاعات ذكر شده در بالاست ولي تا اين زمان شواهدي براي اثبات وجود اين نوع بازار در دست نيست.
بازار با كارايي نسبي:
بازاري است كه قيمت اوراق بهادار بازتابي ازاطلاعاتي است كه دردسترس عموم ميباشد. به بيان ساده تر ، اگرقيمت اوراق بهادار به گونه اي تغييركند كه گويا همگان از اطلاعات موجود آگاه هستند،آن بازار،بازاري با كارايي نسبي است.شواهديازاين بازار ،دربازار اوراق بهادار ايالات متحده وجود دارد.
 
 كابرد بازارهاي كارا 
_ منابع ديگري هم وجود دارد:
 يك دليل براي وجود بازارهاي با كارايي نسبي اينست كه حسابداري تنها يك منبع اطلاعاتي درمورد شركتها و اوراق بهادار آنهاست و نه مهمترين آنها.سايرمنبع اطلاعاتي عبارتند از:نشريه هاي شركتها و مصاحبه هاي مقامات ارشد شركتها كه بوسيله تحليلگران ،سرمايه گذاران عمده و يا نمايندگان گروههايي از مردم عادي تجزيه و تحليل ميشود، ولي بيشتراطلاعات ازيك شركت خاص ،از همان شركت نشات ميگيرد . براين اساس قبل ازانتشارصورتهاي مالي،بصورت نسبتادقيقي مقدارسود و سود هر سهم را پيش بيني ميكنند، و زمانيكه اين اطلاعات  اوليه به دست مردم و عموم ميرسد، قيمت اوراق بهادار به سرعت واكنش نشان ميدهند.دراينجا اين سوال مطرح ميشود  كه وقتي پيش از انتشار،اطلاعات دردست همگان باشد ،آيا گزارشهاي مالي منتشر شده اثر گذار خواهند بود؟در پاسخ بايد گفت آري.اگرچه اطلاعات در دست همگان است،اما اين گزارشات مالي ميتوانند اطلاعات منتشر شده قبلي از منابع ديگر راتاييد و يا رد كنند وهمچنين پيش بيني هاي صورت گرفته را ،علاوه بر تحليلگران و سرمايه گذاران ميتوانند درمورد اينكه سايرمنابع اطلاعاتي و پيش بيني هاي انجام شده قابل اتكا و معتبر بوده انديا خير قضاوت كنند.
_ سرمايه گذاران مصون مي مانند:
در شكل نيمه قوي بازار كاراكافي است كه تعدادقابل ملاحظه اي سرمايه گذار وتحليلگر حرفه اي،آگاه و صاحب نظر دراين بازار وجود داشته باشند و درمقابل اطلاعات جديد بسرعت واكنش نشان دهند،دراينصورت خريداران و فروشندگان اوراق بهادار ،هردو انتظارات خود رابر پايه اين اطلاعات ميگذارند و بر پايه قيمت تعادلي جديد معامله ميكنند،بعبارت ديگر درشكل نيمه قوي بازار كارا چون اطلاعات در دسترس همگان است و همه اين اطلاعات رادارندديگركسي بهعلت نداشتن اطلاعات ضرر نميكند و ثروت خود را از دست نميدهد.
_ بازار بسيار پيچيده است(سرمايه گذاران خبره هستند):
از ديگركابردهاي بازاركاراي نيمه قوي اينستكه ديگركسي باحيله گري و حسابسازي نميتواندبازار را دست آويز خود قرار دهد.دربازار هاي كارا، اطلاعاتي كه دردسترس همگان قراردارد،در قيمت اوراق بهادار منعكس ميگردد و نه دراعدادي كه بوسيله سيستم حسابداري محاسبه ميشوند،تعداد زيادي ازسرمايه گذاران اززاويه اعداد حسابداري به موضوع نگاه ميكنند وقيمت اوراق بهادار را بر پايه بهترين اطلاعاتيكه از ريسك و بازده قرارميدهند.بنابراين فقط با ارايه اطلاعات بي ظابطه اي كه مبلغ ، زمان و يا احتمال جريانهاي نقدي ورودي وخروجي از شركت رامنعكس نميكنند،نميتوان بر قيمت اوراق بهادار اثر گذاشت وبه اصطلاح سر بازار را كلاه گذاشت .چون در بازار هاي نيمه قوي كارا سرمايه گذاران به دليل خبرگي تنها در مقابل اطلاعاتي واكنش نشان ميدهند كه بر انتظاراتشان از ريسك و بازده اثر گذار باشد. به عبارت ديگردر بازار كارا فقط ازاطلاعاتي استفاده ميشودكه ازنظر تفسير واژه يا لغتي كه بار اطلاعاتي دارد(ديدگاه تفسيري) 
 
 
 
 
 
 
 
بازارهاي كارا در سه مورد كابرد ندارند: 
 
1_ اينكه نبايد عبارت بازار كارا به جاي عبارت هاي مشابه  مجموع اوراق بهادار كارا ، كارايي درتوليد  يا   تخصيص منابع به شيوه اي كارا   بكاربرد. براي مجموعه هاي ديگري از عبارت هايي كه در رابطه با كارايي بازار ساخته ميشوند بايد اطلاعات ديگري وجود داشته و يا فرض شود. ولي درمورد كارايي بازار ( در حالت نيمه قوي ) فرض ميشود همه اطلاعات موجود و در دسترس همگان بر قيمت سهام اثرميگذارند. اگرهيچ گزارش مالي منتشر نشده باشد ويا هيچ اطلاعات حسابداري وجود نداشته باشد، باز هم اين بازار ميتواند كارا باشد. اطلاعاتيكه ازمنابع ديگري دردسترس همگان قرار ميگيرد،مورد استفاده قرارخواهدگرفت وسرمايه گذارب دانوسيله به سودغير عادي دست مييابد. ولي ساختارقيمتهاي بازاراوراق بهادار(وبدون ترديد تغييرات اين قيمتها)متفاوت خواهد بود.
 
2_ امكان دارد بامشاهده واكنشهاي بازار دربرابر رويه هاي مختلف حسابداري سرمايه گذار درمورد يكي ازرويه ها (درمقايسه بارويه ديگر ) برآوردي مثبت يامطلوب بنمايد.به بيان ديگر ، تغيير درقيمت اوراق بهادار نمي تواند در مورد سليقه سرمايه گذار وتمايل وي به رويه هاي خاص حسابداري شواهدومدارك قطعي ارايه كند.دليل اينكه هنگام ارزيابي رويه هاي مختلف حسابداري نميتوان فقط از قيمت اوراق بهادار استفاده كرد اينست كه ارزش اطلاعات دراوراق بهادار گنجانده نشده است. از آنجا كه اين اطلاعات بدون تحميل كردن هيچ هزينه اي بر سرمايه گذاران دردسترس همگان قرار ميگيرد نبايد كسي تمايلي داشته باشد كه از بابت آنها پولي پرداخت كند. ولي اين بدارن معني نيست كه مامدعي شويم دريك بازار كارا هنگام استفاده از قيمت اوراق بهادار نميتوان درباره اثرهاي ناشي از رويه هاي مختلف حسابدار ي قضاوت كرد. 
 
3_ كارايي بازار به معني بصيرت بازارنيست ، آنچه از اين عبارت استنباط ميشود اين است كه بازارمنعكس كننده  بهترين حدسهايي  است كه  نيروهاي فعال در بازار بر مبناي اطلاعات موجوددرآن زمان ، ميزنند. باورود اطلاعات جديد ثابت ميشود كه راه بازار نادرست بوده است .با توجه به تعريفي كه ازبازاركاراميشود،بازارنميتواند واكنش نشان دهدمگراينكه مطلبي بياموزد كه روزقبل از آن بي اطلاع بوده است. از اينرو با نگاه به گذشته و با توجه به منافعي كه درگذشته وجود داشته است وانگشت گذاردن برروي مواردي كه بازاردچار اشتباه شده بود نميتوان ثابت كردكه بازار كارايي ندارد و به زباني ساده كارايي بازاربيانگراين است كه باتوجه به اطلاعات موجود دربازار قيمتها به شيوهاي مناسب تعيين ميشوند ، شواهد و مدارك عملي نشان ميدهد كه در گذشته بازار همواره به شيوه اي نادرست عمل كرده است.  
 

این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :