این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


یک ارتباط کلامی موفق به چه شکلی است

یک ارتباط کلامی موفق به چه شکلی است


زمان تقریبی مطالعه 4دقیقه
 
ارتباط کلامی تبادل اطلاعات با استفاده از کلمات می باشد که شامل کلمات نوشتاري و هم گفتاري است. ارتباط کلامی وابسته به زبان است.
زبان یک راه قراردادي استفاده از کلمات جهت به مشارکت گذاشتن موثر اطلاعات بین افراد می باشد. زبان شامل تعریف مشترك کلمات وقراردادن کلمات براساس روش و دستور معین می باشد. هردو نوع نوشتاري و گفتاري ارتباط درباره فرد مسائل زیادي را آشکار می نماید.
 
زبان به فرد کمک می کند که آنچه را که مخاطب می داند و احساس می کند را بررسی نماید. در هر صورت کادر درمانی و غیر درمانی باید مهارت هاي زبانی خود راجهت کمک به تأثیرمتقابل در فرایند ارتباط تقویت نمایند.
 
ارتباط کلامی به صورت گسترده اي به وسیله افراد درمانی در صحبت نمودن با بیماران و ارائه گزارشات شفاهی به پرستاران دیگر و نوشتن طرح هاي مراقبتی و ثبت کردن در یادداشتهاي پیشرفت پرستاري کاربرد دارد. اجزاء ارتباط کلامی ( گفتاری ) :
_محتوی کلام (موضوع گفتگو): شامل آنچه بر زبان می آوریم،جذاب بودن،تاز گی،هیجان انگیز بودن،مثبت یا منفی بودن _  توجه به زمینه های فرهنگی
_عناصر فرازبانی  شامل:
تن صدا (شدت بلندی و کوتاهی)
ریتم  (عدم یکنواختی_ داشتن زیر وبم)
آهنگ صدا (داشتن احساس و هیجان_ دلنشین و آرام بخش بودن)
لحن کلام (دوستانه_ ملایم_ صمیمانه_ ،تهدید آمیز_ خشن )
ترتیب بیان مطالب (زمان بندی ـ نظم ـ رعایت نوبت _ سرعت گفتارـ مکث ـ کشیدن_ جمع بندی )
حالت بیان مطالب   ( لهجه_ تکیه کلام _ تناسب با درک و دریافت شنونده_ ملاحظات موقعیتی)
سبکهای گفتار:
امری : در را ببند.
مودبانه : لطفاًدر راببندید.
درخواستی _سئوالی : میشه در را ببندی؟
سئوالی : می خوای در باز باشه؟
غیر مستقیم : نمی دانم کی در را باز گذاشته_اینجا سرده
همواره آنچه می خواهید بگویید با رفتار غیر کلامی مناسب هماهنگ سازید.
پيام هاي كلامي و غير كلامي ناهمخوان مي تواند باعث سوء تفاهم گردد.
فرآیند بیان کلامی:
    1 _شروع           2_ادامه      3 _ خاتمه  
   چگونگي شروع ارتباط ادامه روند آنرا تعيين مي كند.        اولین تأثیر ماندنی ترین تأثیر است. 
مراحل ارتباط کلامی:
مرحله آغازین : 
.آراسته وخوشرو باشید و تبسم کنید .                                .با یک سئوال ساده شروع کنید . 
.در مورد خودتان بگویید ( خودافشایی )                              .به طرف مقابل توجه نشان دهید . 
  .از تعریف و تمجید و تأیید استفاده کنید
 
ادامه گفتگو 
.خوب گوش کنید . .به صحبت علاقه نشان دهید . .بازخورد دهید . .علایق خودتان را بیان کنید . .خلاصه کنید . .به موقع موضوع صحبت را عوض کنید 
 
پایان گفتگو 
پایان دادن به گفتگو با یک احساس خوشایند دو طرفه 
 از مصاحبت با شما خوشحال شدم و ... از اینکه به صحبتهایم توجه کردید ممنونم ... 
از آشنایی تان خوشحال شدم . 
توجه به رفتارهای غیرکلامی ناشی از خستگی و بی میلی 
جمع بندی کردن 
_در ارتباط کلامی موانع گفتاری در درون گوینده و شنونده وجود دارد که اختلال در ارتباط ایجاد میکند.
موانع گفتاری در درون گوینده شامل:
تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام را کاهش می دهد .سریع حرف زدن و ندادن فرصت پردازش 
بالا بردن تن صدا نیز اثر انتقال پیام را می کاهد . لحن و آهنگ نامناسب 
عدم زمان بندی مناسب در ارائه پیام ( خیلی زود ـ خیلی دیر ). نا متناسب بودن گفتار با موقعیت ( ادب و نزاکت ) 
عدم توانایی در استفاده از بازخورد و پاسخ به آن .نارسا بودن و روشن نبودن پیام .عدم ابرازاحساس در گفتار
 
موانع گفتاری در شنونده:
عدم تماس چشمی .گوش نکردن .تمسخر ـ تحقیر ـ انتقاد . نتیجه گیری عجولانه .داشتن تعصبات و عقاید قالبی و پیشداوری .عدم پذیرش گوینده .بازخورد ندادن
موانع محیطی:
شلوغی –سر وصدا_ رفت و آمد. موانع فیزیکی .وضعیت بدن 
 
تفاوت در گفتگو:
زنان و مردان به هنگام گفتگو از قواعد زبانی خاص خودشان پیروی می کنند و گاه همین موجب سوء تفاهم میشود.
زنان سئوالات بیشتری از هم می کنند و کمتر می گذارند بین شان سکوت حاکم شود.
مردان به هنگام صحبت اگر حرفشان توسط طرف مقابل قطع گردد سعی می کنند صدایشان را بلند تر کرده یا باسکوت ناراحتی خود را اعلام می کنند. 
 

این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :