این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :


سطوح ارتباط بین انسانها

سطوح ارتباط بین انسانها


زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه
ارتباط داراي سه سطح مختلف با کاربردهاي مهم می باشد. این سه سطح شامل ارتباط درونی، ارتباط بین فردي و ارتباط عمومی است .
 
 ارتباط درونی
با اسامی نظیر "سخن با خود"، "کلام درونی"، "راهنماي درونی"،"تفکر درونی" و گفتگوي درونی نامیده میشود. مردم از طریق تفکرات درونی با خودشان حرف میزنند و این تفکرات بر ادراك و احساسات و رفتار و مفاهیم درونی تأثیر مهمی میگذارد. فرد باید از ماهیت و منظورافکار خود آگاهی داشته و سعی کنند افکار منفی و بازدارنده را با افکار مثبت جانشین کنند.
تصورات دو دانشجوي پرستاري مختلف آنها را جهت مواجهه با اولین تجربه پرستاري در خصوص بیماران بدحال و با وضعیت بحرانی آماده مینماید: هردو ترسیده بودند، یکی از آنها به خودش گفت:"آرام باش، تو باید بر این موقعیت غلبه کنی تا همیشه بتوانی ثابت قدم بمانی".دیگري مرتباً با خودش می گفت،"راهی براي ابقاء این تجربه وجود ندارد". واضح می باشد که صحبتهاي مثبت اولین دانشجو با خودش بسیار کمک کننده تر از دومین دانشجو خواهد بود.
درك این ارتباط میتواند پرستاران را در جهت کارکردن با بیماران و خانواده هایشان که داراي تصورات منفی از خودشان هستند در خصوص سلامتی و تواناییهاي مراقبتی از خود یاري دهد.
 
ارتباط بین فردي
ارتباطی که بین دو نفر یا در یک گروه کوچک واقع می شود که به رفتارهاي کلامی و غیر کلامی درون یک اجتماع مربوط بوده و شامل تمام نشانه هاي مورد استفاده براي دریافت و ارسال معنی می باشد. با توجه به این که پیام هاي دریافتی ممکن می باشد از نظر مفهوم با آنچه مورد نظر فرستنده می باشد مغایر باش،
 بنابراین معانی باید از طریق مذاکره متقابل بین طرفین مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا اعتبار یکسانی بین طرفین پیدا شود.
 
ارتباط عمومی
ارتباط یک فرد با گروههاي بزرگ می باشد .ارتباط عمومی به تطبیقات ویژه اي چون تطبیق نوع نگاه و اشارههاي سر و دست و تغییر تن صدا و استفاده از ابزارهاي رسانه اي براي انتقال موثر پیامها نیازمند می باشد. نتایج مطلوب ارتباط عمومی عبارتند از افزایش آگاهی عمومی نسبت به موضوعات مانندموضوعات  بهداشتی و درمانی و سایرموارد مربوط به حرفه پرستاري می باشد.
در فرایند ارتباط  مواردازجمله پذیرش و اعتماد وابراز علاقه و توجه نشان دادن و ابراز احساسات ،مثبت نگری ،مثبت گویی ،مثبت اندیشی و تلاش برای درک نیازهای فرد متقابل و توضیح خواستن برای روشن شدن موضوع و خلاصه گویی و نیز رفتارهای غیر کلامی مناسب به عنوان تسهیل کننده های ارتباط میباشند.
عوامل نیز در فرایند ارتباط وجود دارد که مانع از ایجاد ارتباط میگردد از جمله پیش داوریها  ونظرات قالبی ،لقب دادن وبرچسب زدن ،تعمیم دادن ،تهدید دادن ،تمسخر و تحقیر کردن ،سخنرانی کردن ،نصیحت کردن و گفتگوی دستوری و آمرانه  که به عنوان  بازدارنده ارتباط محسوب میشوند.
در برقراري ارتباط شخص باید دوستانه رفتار كنيد.صادق باشيد.نيت تان سازنده باشد. که به عنوان کلید های برقراری ارتباط معرفی میشود.
 

این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :